Radio Seagull testing on 1395 kHz (3rd Phase)
Theo Bakker reporting

page 1 of 3 Next
Op zaterdag 5 november begon de derde fase van de testuitzendingen op 1395 kHz. De eerste twee waren gedaan met een draadantenne in de vorm van een omgekeerde V. Omdat deze schuin naar boven hing, straalde het signaal niet horizontaal de lucht in zoals eigenlijk moest. Het gevolg was, dat er wel dichtbij ontvangst was en ook veraf, soms tot duizenden kilometers ver, maar niet in het beoogde gebied zuidelijk van Amsterdam. De gevouwen monopool draad antenne die normaal zijn vermogen verticaal uitstraalt,straalde
ook veel vermogen weg onder een hoek van 30 graden. De reden hiervan was dat de beide antennesystemen zo dicht bij (in) elkaar waren opgehangen wegens plaatsgebrek en elkaar dus verstoorden in hun straal patroon.
Bovendien werd het vermogen ook teveel opgeslorpt door de mast en de vuurtoren aan boord. Een ander verschijnsel waar geen verklaring voor is, is dat tijdens de tweede serie uitzendingen vanuit zee, net buiten de haven in het Kimstergat, het bereik niet zo goed was als in de haven.
Daarom werd besloten een antenne te maken in de mast waarop de 1602 kHz wordt uitgezonden en in de haven te blijven. De oude antenne werd verwijderd (omdat die het signaal van de nieuwe antenne zou reduceren) en verticaal naast de mast werd een nieuwe gespannen.
De ontvangst bereikte nu wel de beoogde gebieden en bovendien was het signaal aanmerkelijk sterker van voorheen. De sterkte werd opgevoerd van 2.5 kW naar 5 kW.
Op 10 november bezocht het Agentschap voor Telecom de Jenni Baynton om te beoordelen of het vermogen verder opgevoerd zou mogen worden. Alles verliep voorspoedig. Met een iets rustiger modulatie mag het vermogen omhoog. Intussen had Colin Turner zich bij Walter gevoegd voor assistentie.
Zondag 13 november was de laatste uitzenddag in deze fase. Om 20.00 uur CET schakelden ze de zender uit, die door Walter was gebouwd uit honderden onderdelen die op elkaar moesten worden afgeregeld. Een testperiode van 6 weken, die succesvol was verlopen, werd afgesloten. Goed gedaan Walter!

Met dank aan allen bij Radio Seagull die deze reportage mede mogelijk hebben gemaakt.

On Saturday November 5th the third phase of the test transmissions on 1395 kHz began. The first two had been carried out with a wire aerial in the form of an inverted V. Because it’s leaning position the signal did not radiate horizontally as was intended. The result was that there was a good reception nearby and far away, sometimes thousands of kilometres away, but not in the target area South of Amsterdam and further to the South. The folded monopol wire aerial which under normal circumstances radiates it’s signal horizontally, also radiated much of the signal away under an angle of 30 degrees. The reason for this was that both aerial systems were hanged so close to (in) each other due to a lack of space and thus interfered with each other in their radiation pattern.
In addition to this part of the power was absorbed by the lighthouse and the mast on board. Another phenomenon, for which there is no explanation, was that during the second phase of testing just outside the harbour of Harlingen at the Kimstergat, the penetration of the signal was not as good as in the harbour.
Therefore it was decided to make an aerial in the mast from which the 1602 kHz is broadcast and to stay inside the harbour. The old aerial was removed (because it should absorb the signal of the new one) and vertically next to the mast a new aerial was fitted.
The reception was now good in the targeted area and the signal was considerably stronger than before. The power was put up from 2.5 kW to 5 kW.
On November 10th the Telecom Agency visited the Jenni Baynton to judge if the power could be put up further. All went well. With a slightly ‘quieter’ modulation the power may be increased. In the meantime Colin Turner had joined Walter aboard for assistance.
On Sunday November 13th the last test transmissions took place. At 20.00 CET they switched the transmitter off, which had been built by Walter from hundreds of parts that had to be regulated one to the other. A six week’s test period which had been successful was closed. Well done Walter!

Thanks to everyone at Radio Seagull for making this report possible.

Click on the pictures to enlarge:

Colin Turner shines a light near the aerial

IMG_5893
IMG_5898
IMG_5899
IMG_5900
IMG_5903
IMG_5908
IMG_5909
IMG_5911
IMG_5915
IMG_5916
IMG_5918
IMG_5919
IMG_5920
IMG_5921
IMG_5922
IMG_5923
IMG_5924
IMG_5926
IMG_5927
IMG_5931
IMG_5933
IMG_5934
IMG_5935
IMG_5937

 

 

Impressum & Datenschutzerklärung