Offshore stations on the radio dial
A research by Martin van der Ven


The hobby of "offshore radio" necessarily included the corresponding receivers. Even as a boy, I examined every radio set to see if an offshore station was listed on the dial. Unfortunately, I was never successful in my search - and that in the period from 1970 to 1990... Again and again I heard and read that such devices were absolute exceptions.

In the meantime, many radio enthusiasts have found them, especially with the help of the Internet. In fact, I myself was able to acquire numerous devices in the past 2 decades, on which above all Radio Veronica, Radio Caroline, Radio Noordzee (broadcasting from REM-eiland in 1964) or also Radio Mercur are noted.

I have compiled a list of 244 different radios - and this list is by no means complete. These are both tube and transistor sets from 1958 to about 1973. Even before the end of the 1950s, Danish sets made by Bang & Olufsen and Eltra were found, which listed the broadcasting ship Courier on the dial, a forerunner of the later offshore stations. From the Courier, the Voice of America from Rhodes broadcast programmes for Eastern European listeners. In 1958, Radio Mercur began broadcasting in Danish and later Swedish. The first stereo transmissions were even made on 2 different frequencies in the FM range. An astonishing number of receivers of the above-mentioned brands Bang & Olufsen and Eltra, but also Arena, Linnet & Laursen and Neutrofon bear the designation "Mercur" (partly differentiated as Mercur I and II) on their dials. For a period of only two months in 1961, the Danish offshore station DCR (Danmarks Commercielle Radio) joined them, which is surprisingly listed on the B&O Beolit 609 unit and on the Piccolo 622 Box from Linnet & Laursen.

Radio Veronica was probably the best known Dutch offshore radio station, active from 1960 to 1974. Over about 1 decade until the frequency change from 192 to 538 metres in late summer 1972, numerous German radios with the designation "Veronica" came onto the market. Surprisingly, most of them were manufactured in the former GDR and sold as export units mostly in the Federal Republic of Germany. This applies to all receivers of the sales brands Bruns, Quelle and RFT (VEB Stern-Radio Sonneberg). The Körting factories, located in Grassau on Lake Chiemsee after the Second World War, acted for decades as the main supplier of the Neckermann mail-order company. Under the names Körting, Neckermann-Körting, Körting-Transmare and Transmare, many appliances were found with "Veronica" on the dial, but exceptionally also with "Caroline".

Surprisingly few devices from the Netherlands, on the other hand, have the name "Veronica" on their scales. Individual exceptions are found in receivers of the Philips and Erres brands. A combined radio/phono set made by Amroh B.V. in 1963 also lists Radio Veronica.

The beginning of the offshore radio era off the coast of Great Britain was also the starting point for mostly battery-powered portable "suitcase radios" with the names of individual offshore stations on the dial. The popular and internationally known Radio Caroline was particularly affected by this. The brands Kolster & Brandes, Sobell, Pye, GEC, Murphy, Fidelity, Pamphonic, RGD and Bush stand out here. Individual "ring doves" of the sets produced in the period 1964 to 1966 even feature the names of the offshore stations Radio London, Radio 390 and Radio City.

Finally, 2 sets produced in the former Yugoslavia for the British market must be mentioned, bearing the broadcasting ship MV Caroline of Radio Caroline North on the dial. Small devices from Hong Kong were sold in large numbers as Caroline and Veronica transistor radios and are today particularly sought after by collectors.

By the mid-1970s at the latest, the phenomenon „offshore stations on the radio scales“ had come to an end, even though Radio Caroline, Radio Mi Amigo and Radio Monique continued to operate for years. Even RNI (Radio Nordsee International) is not to be found on any radio set I know of. Apparently, the manufacturers increasingly shied away from the supposed illegality of the alleged „pirate“ stations...

The above-mentioned list of the individual devices can be found here:
https://www.offshore-radio.de/radiosets/list.htm

Additions or corrections are explicitly welcome [webmaster<at>offshore-radio.de].

Numerous other photos can be admired on Flickr:
https://www.flickr.com/photos/offshoreradio/albums/72157718044345328

 

 

 

Zeezenders op de radio afstemschaal
Een onderzoek van Martin van der Ven


Binnen de hobby "zeezenders" hoorden noodzakelijkerwijs ook de passende ontvangers. Als kind al onderzocht ik elke radio om te zien of er een zeezender op de draaischijf stond. Helaas heb ik nooit succes gehad met mijn zoektocht - en dat in de periode van 1966 tot 1990... Telkens weer hoorde en las ik dat dergelijke apparaten absolute uitzonderingen waren.

Ondertussen hebben vele radioliefhebbers dergelijke toestellen gevonden, vooral met behulp van het internet. In feite heb ik in de afgelopen 2 decennia zelf talrijke toestellen kunnen verwerven, waarop vooral Radio Veronica, Radio Caroline, Radio Noordzee (die in 1964 vanuit REM-eiland uitzond) of ook Radio Mercur zijn genoteerd.

Ik heb een lijst samengesteld van in totaal 244 verschillende sets - en deze lijst is zeker niet niet volledig. De toestellen in de lijst zijn zowel buizen- als transistorradio's van 1958 tot ongeveer 1973. Nog vóór het einde van de jaren vijftig van de vorige eeuw waren er Deense radio's van Bang & Olufsen en Eltra te vinden, die op de wijzerplaat het zendschip Courier vermeldden, een voorloper van de latere zeezenders. Vanaf de Courier zondt de Voice of America vanuit Rhodes uit voor Oost Europese luisteraars. In 1958 begon Radio Mercur uit te zenden in het Deens en later ook Zweeds. Zij deden zelfs hun eerste stereo-uitzendingen op 2 verschillende frequenties in het FM-bereik. Verbazingwekkend veel ontvangers van de genoemde merken Bang & Olufsen en Eltra, maar ook van Arena, Linnet & Laursen en Neutrofon dragen op hun afstemschaal de aanduiding "Mercur" (deels gedifferentieerd als Mercur I en II). Voor een periode van slechts twee maanden sloot het Deense offshore station DCR (Danmarks Commercielle Radio) zich bij hen aan in 1961, wat verrassend genoeg vermeld staat op het B&O's Beolit 609 toestel en op Linnet & Laursen's Piccolo 622 Box.

Radio Veronica was waarschijnlijk de bekendste Nederlandse zeezender, actief van 1960 tot en met 1974. Gedurende ongeveer 1 decennium tot de frequentiewijziging van 192 naar 538 meter in de nazomer van 1972, kwamen talrijke Duitse radio's met de aanduiding "Veronica" op de markt. Verrassend genoeg werden de meeste daarvan in de voormalige DDR vervaardigd en als uitvoertoestellen vooral in de Bondsrepubliek Duitsland verkocht. Dit betreft alle ontvangers van de verkoopmerken Bruns, Quelle en RFT (VEB Stern-Radio Sonneberg). De Körting-fabrieken, na de Tweede Wereldoorlog gevestigd in Grassau aan de Chiemsee, fungeerden decennialang als de belangrijkste leverancier van het postorderbedrijf Neckermann. Onder de namen Körting, Neckermann-Körting, Körting-Transmare en Transmare werden veel toestellen gevonden met "Veronica" op de wijzerplaat, maar uitzonderlijk ook met "Caroline".

Verrassend weinig apparaten uit Nederland hebben echter de naam "Veronica" op hun afstemschaal staan. Enkele uitzonderingen zijn te vinden in ontvangers van de merken Philips en Erres. Een gecombineerde radio/phono set van de firma Amroh B.V. uit 1963 vermeldt ook Radio Veronica.

Het begin van het zeezendertijdperk voor de kust van Groot-Brittannië was ook het beginpunt van meestal op batterijen werkende, draagbare transistor radio's met de namen van afzonderlijke zeezenders op de wijzerplaat. Vooral het populaire en internationaal bekende Radio Caroline werd vaak genoemd. De merken Kolster & Brandes, Sobell, Pye, GEC, Murphy, Fidelity, Pamphonic, RGD en Bush dienen hierbij onder de aandacht worden gebracht. Afzonderlijke schaal aanduidingen van de in de periode 1964-1966 geproduceerde sets worden zelfs onderscheiden door de namen van de zeezenders Radio London, Radio 390 en Radio City.

Tenslotte dienen 2 in het voormalige Joegoslavië voor de Britse markt geproduceerde toestellen worden vermeld, met op de wijzerplaat het zendschip MV Caroline van Radio Caroline North. Kleine toestellen uit Hong Kong werden in grote aantallen verkocht als Caroline en Veronica transistorradio's en zijn vandaag de dag zeer geliefd bij verzamelaars.

In het midden van de jaren zeventig was het gedaan met de zeezenders op de radioschaal, ook al bleven Radio Caroline, Radio Mi Amigo of Radio Monique nog jaren bestaan. Ook RNI (Radio Nordsee International) is op geen enkel mij bekend toestel te vinden. Blijkbaar waren de fabrikanten steeds banger voor de vermeende illegaliteit van de zeezenders...

De genoemde lijst van de afzonderlijke toestellen is hier te vinden:
https://www.offshore-radio.de/radiosets/list.htm

Aanvullingen of correcties zijn uitdrukkelijk welkom [webmaster<at>offshore-radio.de].

Talrijke andere foto's zijn te bewonderen op Flickr:
https://www.flickr.com/photos/offshoreradio/albums/72157718044345328

 

 

 

Seesender auf der Radioskala
Eine Recherche von Martin van der Ven


Zum Hobby „Seesender“ gehörten notwendigerweise auch die entsprechenden Empfangsgeräte. Schon als Junge habe ich jedes Radiogerät dahingehend untersucht, ob eventuell auch ein Seesender auf der Skala verzeichnet war. Leider hatte ich mit meiner Suche niemals Erfolg – und das im Zeitraum von 1970 bis 1990… Immer wieder hörte und las ich, dass es sich bei derartigen Geräten um absolute Ausnahmen handelte.

Inzwischen sind viele Radiofreunde vor allem mit Hilfe des Internets fündig geworden. Tatsächlich konnte ich selbst in den vergangenen 2 Jahrzehnten zahlreiche Geräte erwerben, auf denen vor allem Radio Veronica, Radio Caroline, Radio Noordzee (1964 von der REM-eiland sendend) oder auch Radio Mercur vermerkt sind.

Ich habe eine Liste mit inzwischen tatsächlich 244 verschiedenen Geräten erstellt – und diese Aufzählung scheint bislang keinesfalls vollständig. Es handelt sich dabei sowohl um Röhren- als auch Transistorgeräte aus den Jahren 1958 bis etwa 1973. Schon vor Ende der 50er Jahre fanden sich dänische Geräte der Hersteller Bang & Olufsen und Eltra, die auf der Skala das Sendeschiff Courier verzeichneten, einen Vorläufer der späteren Seesender. Von der Courier aus strahlte die Voice of America aus Rhodos Sendungen für osteuropäische Hörer aus. 1958 begann Radio Mercur mit seinen Sendungen in dänischer und später schwedischer Sprache. Man führte sogar erste Stereosendungen auf 2 verschiedenen Frequenzen im FM-Bereich durch. Erstaunlich viele Empfangsgeräte der erwähnten Marken Bang & Olufsen und Eltra, aber auch von Arena, Linnet & Laursen und Neutrofon tragen die Bezeichnung „Mercur“ (zum Teil als Mercur I und II unterschieden) auf ihren Skalen. Für einen nur zweimonatigen Zeitraum gesellte sich 1961 die dänische Offshore-Station DCR hinzu (Danmarks Commercielle Radio), die erstaunlicherweise auf dem B&O-Gerät Beolit 609 und auf der Piccolo 622 Box von Linnet & Laursen verzeichnet ist.

Radio Veronica war wohl der bekannteste niederländische Seesender, der von 1960 bis 1974 aktiv war. Über etwa 1 Jahrzehnt bis zum Frequenzwechsel von 192 auf 538 Meter im Spätsommer 1972 kamen zahlreiche deutsche Geräte mit der Bezeichnung „Veronica“ auf den Markt. Sie wurden erstaunlicherweise großenteils in der früheren DDR herstellt und als Exportgeräte meist in der Bundesrepublik Deutschland verkauft. Dies betrifft alle Empfänger der Vertriebsmarken Bruns, Quelle und RFT (VEB Stern-Radio Sonneberg). Die nach dem 2. Weltkrieg in Grassau am Chiemsee angesiedelten Körting- Werke fungierten jahrzehntelang als Hauptlieferant des Neckermann-Versandes. Unter dem Namen Körting, Neckermann-Körting, Körting-Transmare und Transmare fanden sich viele Geräte mit „Veronica“ auf der Skala, ausnahmsweise aber auch mit „Caroline“.

Erstaunlich wenige Geräte aus den Niederlanden tragen hingegen den Namen „Veronica“ auf ihren Skalen. Einzelne Ausnahmen finden sich bei Empfängern der Marken Philips und Erres. Ein kombiniertes Radio-/Phonogerät der Firma Amroh B.V. aus dem Jahr 1963 führt ebenfalls Radio Veronica auf.

Der Beginn der Seesender-Ära vor der Küste Großbritanniens war auch der Startpunkt für entsprechende, meist tragbare „Kofferradios“ mit den Namen einzelner Seesender auf der Skala. Besonders das beliebte und international bekannte Radio Caroline war hiervon betroffen. Die Marken Kolster & Brandes, Sobell, Pye, GEC, Murphy, Fidelity, Pamphonic, RGD und Bush sind hier hervorzuheben. Einzelne „Ringeltauben“ der im Zeitraum 1964 bis 1966 produzierten Geräte zeichnen sich sogar mit den Namen der Seesender Radio London, Radio 390 und Radio City aus.

Schließlich müssen 2 im Ex-Jugoslawien für den britischen Markt produzierte Geräte Erwähnung finden, die das Sendeschiff MV Caroline von Radio Caroline North auf der Skala tragen. Kleingeräte aus Hongkong wurden eigens als Caroline- und Veronica-Transistorradios in durchaus hoher Stückzahl vertrieben und sind heute unter Sammlern besonders gesucht.

Spätestens zu Mitte der siebziger Jahre war dann Schluss mit den Seesendern auf den Radioskalen, auch wenn Radio Caroline, Radio Mi Amigo oder Radio Monique ja noch jahrelang weitermachten. Auch RNI (Radio Nordsee International) findet sich auf keinem mir bekannten Gerät. Die Hersteller schreckten offenbar doch zunehmend vor der vermeintlichen Illegalität der Seesender zurück…

Die erwähnte Auflistung der einzelnen Geräte findet sich hier:
https://www.offshore-radio.de/radiosets/list.htm

Ergänzungen oder Korrekturen sind ausdrücklich erwünscht [webmaster<at>offshore-radio.de].

Zahlreiche weitere Fotos kann man bei Flickr bestaunen:
https://www.flickr.com/photos/offshoreradio/albums/72157718044345328

 


 

offshore-radio.de